Образование

СОУ "Христо Ботев"
училището днес СОУ "Христо Ботев" е наследник на първото класно училище в града, отворило в врати през далечната 1859 година. Сред учредителите на тази институция са Атанас Богданов, Диньо П. Сивков и Атанас Драгоев - видни деятели на музейното и читалищното дело в града, активни участници в църковните борби. През 2010 г. училището чества своята 150 годишнина като класно училище и 90 години гимназия. Сградата на гимназията е строена през 1923 г. по проект на арх. Йордан Капитанов и днес е обявена за паметник на културата.

Училището днес е със статут на езикова и природоматематическа гимназия с прием след 8-ми клас. Съществуват три профилирани паралелки - чуждоезикова с интензивно изучаване на английски, немски и български езици; технологична паралелка "туризъм" с изучаване на география, икономика и информационни технологии; природоматематическа паралелка с изучаване на математика, информатика и английски език. Съществува и непрофилирана, общо образователна паралелка.

Средната оценка от зрелостните изпити /матури/ на учениците по англииски и български езици е над 5.00, което го поставя на 3-то място в областта и съответно на 51-во и 94-то място в страната по този показател. Статистиката показва, че над 85% от завършилите средното си образование в СОУ "Христо Ботев" продължават обучението си във висши учебни заведения, предимно в София, Варна и Велико Търново. Днес училището е еталон за качествено образование и дисциплина в града.

В училището през 2010/2011 г. са се обучавали 873 ученици от 1-ви до 12-ти клас. През последните години поради влошаването на демогравската среда броят на учениците намалява като през 2005/2006 там са се изучавали над 1000 деца. Базата на училището съдържа два физкултурни салона, театрална зала, стрелбище както и редица профилирани учебни пособия.

Сред видните възпитаници на училището са проф. Минко Балкански, арх. Никола Николов, Неделчо Беронов както и първата и за сега единствената жена министър-председател на България - Ренета Инджова. за контакти
СОУ "Иван Вазов"
СОУ \ СОУ "Иван Вазов" е осветено през 1881 г., тогава започнали и учебните занятия. Парите за строежа на сградата били взети от градската каса и те били достатъчни за да се изградят 8 класни стаи. С течение на времето сградата се преустроила в кметство на града и била такава до 1928 г. Първото име на училището е "Новозагорско околийско III-то класно училище". Днес в училището се обучават деца от 1-ви до 12-ти клас. Съшествува профилирана паралелка след 8-ми клас с профил информатика с интензивно изучаване на информационни технологии, англииски език и математика. Училището предлага редица извънкласни дейности сред които волейболен и футболен клубове, както и танцов фолклорен състав. за контакти
ПГТТ "Атанас Димитров"
ПГТТ Гимназията е създадена през 1963г. като ПТУ по металообработване. През 1966г. училището от ПТУ се трансформира в СПТУ по машиностроене. От 1972г. училището има и патрон Атанас Димитров - местен герои, металоработник. През 1987г. си преименува се в Техникум по механотехника. От 2003г. всички техникуми се преименуват в професионални гимназии. Днес училището разполага с 14 учебни кабинета, 4 лаборатории, 3 компютърни кабинета, 1 интерактивна зала, добра спортна база. В училището се обучават около 200 деца от 8-ми до 12-ти клас.
Специалностите които предлага гимназията са 3:
- "компютърна техника и технологии" включваща обучение на електротехника, съвременни микропроцесорни и компютърни системи, приграмни продукти, компютърни архитектури и др. Подготовката включва провеждане на часове по учебна практика за придобиване на умения свързани с обслужването на компютърни конфигурации.
- "газова техника" - завършилите тази специалност могат да инсталират, ремонтират и поддържат газови уредби, газоразпределителни мрежи, газорегулаторни пунктове и свързаното с тях оборудване в съответствие с действащите норми и стандарти.
- "електрообзавеждане на производството" - специалността дава възможност за реализация като електротехници в областта на производството и разпространението на електрическа енергия, поддръжката и експлоатацията на машини и съоръжения в енергетиката и в различни области на промишлеността
за контакти
ПГСС
ПГСС Професионална гимназия по селско стопанство - Нова Загора е създадена през 1958 г. със заповед на Министерството на земеделието и горите. В сегашната си сграда се помещава от 1966 г. Техникумът разполага с 764 дка обработваема земя и специализирани работилници, полигон за обучение на трактористи, комбайнери и др. Училището е доказало своята значимост за селското стопанство в региона което е един от основните поминъци на голяма част от хората в селата.

Гимназията предлага обучение в 5 специалности:
- "горско и ловно стопанство" с изучаване на защита на гората, лесовъдство, лесоползване. горско почвознание, дендрология, горски култури и селекция, дивечовъдство, рибовъдство, лов и риболов.
- "механизация на селското стопанство" която ще Ви даде умения за работа с различни видове машинно-тракторни агрегати при отглеждането на земеделски култури и селскостопански животни, диагностика и ремонт на всички видове автомобилна и селскостопанска техника, работа с компютър и владеене на чужди езици
- "лозаровинарство" с изучаване на лозарство, микробиология, машини в лозарството и винопроизводството, растителна защита и агрохимия, технология на винопроизводството, дегустация и представяне на вина
- "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки" с изучаване на суровини и материали за производство на храни и напитки, микробиология на храните и напитките, контрол и управление на качеството на храни и напитки, безопасност на храни и напитки, хранителна химия.
- "селски туризъм" - даващ умения за приготвяне на традиционни български гозби, представяне на традиционни занаяти и фолклорни празници, посрещане и обслужване на туристи. Изучава се и счетоводство и отчетност в туризма, чужди езици и познаване на туристическите ресурси на България.

При успешно завършване всеки ученик получава свидетелство за III-та степен на професионалната квалификация и доплом за средно образовнаие. за контакти