Публично обсъждане на проект

На 01.09.2008г. от 14.00 ч.  в залата на общината ще се проведе публично обсъждане на проект ”Преустройство на административна сграда за нуждите на общинска администрация, основен ремонт на улична инфраструктура, изграждане и реконструкция на зони за обществен отдих на територията на Община Нова Загора” на стойност 6 000 000 лв. Проектът  ще се финансира чрез  поемане на дългосрочен  общински дълг  -  инвестиционен банков кредит с максимален срок за погасяване  10 години, обезпечен с ипотека на недвижими имоти – частна общинска собственост.
       Очакваме в обявеният ден, час и място заинтересованите граждани и юридически лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта. 
     Материалите за публичното обслужване ще бъдат на разположение на местната общност в информационният център на общината от 25.08.2008г. до 29.08.2008г. от 8.30 до 16.30 часа.
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари