Ново сценично оборудване за градският театър

Народно читалище „Диньо Петров Сивков – 1870” спечели проект по „Програма за развитие на селските райони” (ПРСР) 2014 – 2020 г. След отправена покана от Министерството на земеделието, храните и горите, председателят на читалището Георги Николов подписа договор за изпълнението му на 28 септември 2017 г. с Държавен фонд „Земеделие”. Проектът „Доставка на оборудване за НЧ „Д. П. Сивков – 1870” е за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за периода 2014 – 2020 г.” от ПРСР, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектното предложение беше подадено на 30 септември 2016 г. и почти една година по-късно започва неговото изпълнение.

Дейностите по проекта са: доставка на сценично осветление за зала, монтаж на оборудване за сценично осветление; доставка на озвучаване за зала, мобилно осветление, сценичен подиум, мобилно озвучаване и монтаж на оборудване за озвучаване на зала. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и е на стойност 314 814 лв.

С реализирането на проекта ще се създадат по-добри условия за организиране и провеждане на разнообразни дейности и инициативите на културните и образователни институции, на спортните и пенсионерски клубове на територията на община Нова Загора. Ще се създадат възможности за реализирането на повече и по-разнообразни културни събития, ще се подобри качеството им и все по-широк кръг от жители на общината ще имат достъп до тях, като по този начин ще се подобри качеството им на живот.

НЧ "Д. П. Сивков - 1870"
04.10.2017
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари