Чистотата на въздуха е в нормите по 10 показателя

РИОСВ - Стара Загора получи резултатите от измерванията на качеството на въздуха в град Нова Загора. В рамките на 7 денонощия - от 27 октомври до 3 ноември, мобилна станция за контрол на въздуха на Регионална лаборатория към ИАОС – София следеше нивата на 10 показателя. Това са въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици под 10 микрометъра (ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди. Наблюдава се и стандартният набор от метеорологични параметри – температура на въздуха, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, влажност на въздуха и слънчево греене.

Оценката и анализа на данните показват следното: не са отчетени превишения на средночасовите норми на нито един от цитираните по-горе замърсители. Единствено е отчетено превишение на средноденонощната норма за фини прахови частици под 10 микрометъра на 27 октомври и 2 ноември. Причините за регистрираните две превишения на средноденонощната норма по показателя е изгарянето на твърди горива – дърва и въглища в битовия сектор.

Извънредните измервания са възложени от РИОСВ – Стара Загора във връзка с множество сигнали, подавани в екоинспекция, за замърсяване на атмосферния въздух в града и наличие на миризми. Измервателната апаратура беше разположена в жилищната част, която е най-близо до южната индустриална зона на града.

РИОСВ - Стара Загора
17.11.2017
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари