Бизнес справочник

в помощ на хората и бизнеса

Строителни проекти

адрес: ул."Св.Св.Кирил и Методий" 15
представител: Хрисимир Танчев

участва в категории: Строителство
Имоти

Строителни проекти

 ЦЕНИ ЗА ПРОЕКТИ

 Все още сте в процес на изясняване на вашите инвестиционни намерения и търсите архитект, строителен инженер или геодезист за проектиране, преустройство или заснемане? Екипът ни се състои от високо квалифицирани инженери и архитекти завършили Университета по Архитектура Строителство и Геодезия. Нашата дейност е в разработването на инвестиционни проекти, прединвестиционно проучване и консултации за сгради както по част “Конструктивна” и “Архитектура”, така и за всички други специалности. При решаването на всяка задача екипът ни подхожда професионално и отговорно. С удоволствие бихме отговорили на вашите писма или обаждания. Изберете качеството за да спестите време и пари!

Ние сме проектантско бюро от строителни инженери и архитекти, които работим с висококвалифицирани инженери от всички специалности. Екипът на Строителни Проекти е готов да Ви предложим най-функционалния проект за цялостно проектиране на вашата сграда. В зависимост от вида и категорията на обекта който ще се проектира, се изисква да се изготвят минимален брой проектни специалности според НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.). Можем да Ви предложим както частично, така и цялостно проектиране на вашия обект.

 Архитектурна и конструктивна консултация

В рамките на град Нова Загора, предлагаме безплатно консултации с оглед на място. Ще ви дадем съвет и информация с възможностите на застрояване на вашия парцел, идея за реконструкция, преустройсто или промяна на предназначение. В границите на Старозагорска и Сливенска област, се заплащат разходите за път, според разстоянието до обекта. За останалата част на страната, консултациите на място са по договаряне според времето, което е нужно на специалиста да достигне обекта.

 Дадените цени включват изброените по-долу основни специалности:

  1. Архитектура - разпределения, разрези, фасади, детайли, спесификации, 3D изображения, количиствена сметка
  2. Конструкции - конструктивни чертежи-кофражни и армировъчни планове, детайли, статически изчисления, количества армировка, план изкоп (укрепване на изкоп). Допълнително се договаря: фундиране на много нива, пилотно фундиране, изкоп с торкретни или шлицови стени, изцяло метални или дървени конструкции и т.н.
  3. В и К - Водопровод и Канализация – чертежи, аксонометрия, количествена сметка, допълнително се договарят помпени, отводнителни, пречиствателни спринклерни и водни резервоари.
  4. План за безопасност и здраве
  5. Геодезия / Вертикална планировка
  6. Електрическа - чертежи на силнотокови и слаботокови инсталаци-телефонизация, видеонаблюдение, ТV и интернет системи, подгряване и отопление на улуци, водостоци и рампи, схема главно ел. табло, количествена сметка и външно осветление
  7. Проект за енергийна ефективност + Доклад за енергийна ефективност
  8. Проект за пожарна безопасност

Количествени сметки по всички специалности

Ако е необходимо, според спецификата на сградата допълнително се заплщат следните специалности:

Предпроектно проучване

КМД – при метални конструкции

Геоложко проучване (геоложки доклад)

Проект за ограда – възлага се и се одобрява отделно

Пътен проект – зависи от местните общински разпоредби

Технология

Ландшафтна архитектура (озеленяване)

Цените не включват:

Oдобряване на междинни фази – ПП, ПУП, РУП и др.
Узаконяване и внасяне на проекта в общината при предоставено пълномошно от Възложител.
Узаконяване на рекламни съоръжения или надписи на сгради.

Задължителни разходи свързани с инвестиционният процес, които поема инвеститора:

Всички държавни и местни такси по одобряването и съгласуването на проектите и издаването на строителното разрешение;

Надзор в проектирането и изготвяне на доклад за съответствие (необходим е ако обекта е първа категория, например силози за зърно)

Начин на плащане и срокове:

1. Консултация за оформяне на заданието за проектиране.
2. Изготвяне на оферта за проучване и проектиране – цени и срокове на изпълнение.
3. Сключване на договор за проектиране – 50% – авансово заплащане.
Разработва се архитектурен проект (Идейна фаза при желание на Инвеститора) – договаряне на срокове.
4. Приемане, подписване и комплектоване на архитектурен проект.
Разработва се Техническа фаза на проекта по всички останали специалности.
5. Предаване на Технически проект – от 3 до 5 бр. папки – останалите 50% от цената.

Цена за архитектурно заснемане на сграда, къща или помещение  като самостоятелен проект – от 1,5-2,0 лв/м2

Преди да се започне с проектирането, всеки възложител трябва да притежава следните документи:

1. Скица заедно с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план (ПУП) /издава се от главния архитект на съответната община и срокът и на валидност е 6 месеца/. Срокът за издаване на виза за проектиране е 14 дни.
2. Предварителен договор за присъединяване към електрическата мрежа. /сключва се с местното електроразпределително дружество – заявяват се мощностите, необходими за обекта . Консултирайте се с Ел. инженер. За еднофамилни къщи, за проекта е необходимо да поискате не повече от 15 КW. /Срока за издаване е 30 дни/
3. Предварителен договор за присъединяване към системата на “ВиК” /сключва се с местното ВиК дружество/.  Не е нужно намеса на архитект. Срокът за издаване е 30 дни.

Към изготвянето на проектна документация се преминава след:

Подписването на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ПРОЕКТАНТ;

Превеждане по сметка на аванс по договора;

Актуална виза за проектиране или одобрен ПУП (в цифров вид) с фиксирани градоустройствени показатели;

Предоставяне на задание за проектиране.

Геодезическо заснемане (в цифров вид) – координатен регистър за парцела, цифров модел на терена и осови точки на съседни улици;

Инженерно-геоложки доклад; (не е задължителен)

Към изготвянето на документация по фаза Технически проект се преминава след одобряване от страна на Възложителя на проекта по част Архитектурна от предходната фаза и предоставяне на предварителните договори с „Електроразпределение”, ВиК, БТК и др.

Забележка: Технически проект с обем и съдържание съгласно Наредба № 4/21.05.2001г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за присъединяване на строежа към уличните мрежи – външно ел. захранване “Ел. инсталации – площадкови мрежи”, водоснабдяване и канализация “ВиК – площадкови мрежи”, е предмет на допълнително договаряне с анекс към настоящия договор в зависимост от Присъединителните договори, подписани с отделните дружества.

Забележка: Предоставяме си услугите си както за Цялостно проектиране на обект, така и проектиране само по част Конструктивна, част Архитектурна и част ПБЗ.  За специалности: Геодезия, ВиК, ОиВ, Електро и др. ги предлагаме при изготвянето на цялостно проектиране на обект.

Инвестиционите проекти съдържат цялата необходима информация за извършване на строително-монтажните работи. Точното им  изпълнение ще гарантира реализирането на целта Ви като инвеститор. След изготвянето на инвестиционните проекти се:

издава се разрешение за строеж и се изпълняват строително-монтажните работи


За контакти
0877522988
tantchev70[кльомба]gmail[точка]com
3 февруари 2017
7793
Хрисимир Танчев
други подобни визитни картички
Нова Загора ул.Петко енев 74